is toegevoegd aan uw favorieten.

Motief voor Joannes Jacobus Cyrus [...] Joannes Cuypers [...] en Pascasius Ludovicus Delruelle [...] tegens den prior en conventualen van het predikheeren clooster [...] binnen [...] Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C mt )

Het zoude niet alleen onnoodzaakelyk en vervcelcnde , maar zelfs fchier ondoenelyk zyn de eensluidende gevoelens van het oneindig getal der Regtsfchryvers , welke met ons van hetzelve begrip zyn , in deze Memorie woordentlyk in te lyven.

Derhalven zullen de Geimpetreerdens op de voorfz. citatie uit Leurenius alleen laten volgen, de opinie van Manigart, in zyn Praxis Pastoralis part. 2. cap. 2. fol. ,61.

Zy hebben dezen Auteur dies te minder willen voorbygaan , om dat hy de plegtigheden waarinne de ligting wezentlyk beftaat , zeer nauwkeurig befchryft , en om dat zyne Leering eene byzondere betrekking , met onze Dicecefe heeft.

Hy doet deze vraag:

An regulares poffint intrare parochias proceffionaliter cum Cruce fua ad levanda & efferenda corpora; fi contingat aliquos parochianos in illorum Ecclejiis liberè fuam fepulturam eligere?

Alvorens te antwoorden, maakt hy eenige aanmerkingen, in voege en maniere als volgt:

Vide bullam Leonis 10. dum intra mentis ubi vult Pontifex, ne transeant fratres parochias proceffionaliter cum Cruce ; nifi monito parocho, cujus recufatione factd poffint cum Cruce fua parochias intrare fine ejus & ordinarii prajuditio.

Obfervandum regulares pojfe ejfe in proceffione funebri fine fua Cruce juxta Rituale romanum de exequiis; nam geftare Crucem in fimilibus funblionibus denotat jurisdiclionem, quam non habent regulares in parochiis.

Dan komt hy tot de antwoord op voorfz. vraag, en zegt: non pojfe regulares proceffionaliter cum fua Cruce intrare parochias juxta Decret. Cong. S. R. E. Cardin. neg. Epijl. & Regul. prcep. Anno 1604 ubi dedaratur & ftatuitur nullo modo licêre etiam fpecialis alicujus confuetudinis prat ex tu cum Cruce proceffionaliter , aut alias ad ejferenda & levanda defunciorum funera intrare vel Ma levare & efferre non vocato & expe&ato proprio parocho eoque ibidem prafente, hoe eft parocho. fatld ajperfione Aq-ua; benedicl<e & Precibus recitatis corpus levante & Cruce prélatd per parochias deducente feu eferente: tune regulares expeeïato parocho defun&i occurrere poffint cum fua Cruce circa limites fui monafterii, & turn corpus fubjiftit & regularis Presbyter Mud afpergit Aqud benedicld & diffo Miferere & de Profundis cum Orattombus juxta parochiale noftrum vel di&is Precibus juxta Rituale romanum vel juxta ufum fuum levatur & effertur in Eccleftam ipforum recedejite defun&i parocho; idem fit per alios parochos in juk hmttibus corpore fubftftente, ft transeundum eft per illorum parochias, & hoe eft levare feu eferre corpus feu funus &c,

Aa 3 Vide