Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE HEBREEUWSCHE POEZY. ao<>

dient en Goddelyke oogmerken door menfchelyke middelen achtervolgt. Daar moest een Volk tot den God hunner Vaderen en tot hunne oude Zeden, op de best mogelyke wyze, te rug gebracht worden; Een Volk, dat deze Zeden in Egypte byna verloren hadt, dat op het punt was van tot de Afgodery en Priesterdienst der Mits. raïmiten te vervallen, en aan 't welk de God hunner Vaderen vreemd geworden was. Het moest een Egyptifche Wyze zyn, die dit Volk van zyne verwydering deedt herkomen; een Man , die met de Egyptifche Staatsgefteldheid en gebruiken zelve zyn voordeel, ter bereiking zyner bedoelingen, wist te doen , en zig daar van te bedienen om aan dit volk den Voorouderlyken Godsdienst weder te geven, zo als het denzelven thans vatten konde; en, om het zelve zig daar aan te doen vasthouden , om ook hunne zinnen bezigheid te verfchaffen, om de gebtuiken, daar zy aan gewend waren, niet plotfelyk tegen te gaan, uit de huiscieraaden en kleinodiën van eene bygeloovige Natie hun eenen openbaaren dienst, eenen Tabernakel,op te richten,die, © in

Sluiten