is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 DE MINDERJAARIGE WEEZEN,

even fchadelijk, als boosheid en vooroordeel — verrtandelooze mode van onzen tijd! veredeld door het logenachtig motto, wijsgeerige denkwijs — gij maakt ons arm aan nuttige burgers, om het getal der ongezelligen te vergrooten — hoe menig vader hebt gij zijn bloejende hoop vernietigd.' ook mij beneemt gij de vreugd mijns ouderdoras!

philip, zig fchielijk naar hem toekeerende.

Zo waarlijk ik mijn' Oom hartlijk liefheb; zo waarlijk hij onfchuldig en onbefchrijvelijk lijdt; zo waarlijk mij de menschheid, en de banden des bloeds verpligten, mijne poogingen in het werk te ftellen, om mijne medeburgers uit hunnen zig aangewend hebbenden flaap optewekken , hen ijveriger op hun. ne rechten te doen worden ■— zo waarlijk zal het geen, dat gij thans werkeloosheid noemt, mijn vaderland welhaast heilzaam weezen.

drave, met gevoel.

Ja, zo gij daarom....

philip.

Daarom, en alleen met dit inzicht konde ik den fchijn van werkeloosheid dulden! ik heb reeds de noodige hulpmiddelen tot mijn voorneemen in handen — dat niet minder is dan mijn' Oom weder in zijne rechten te herftellen , en het monfter in zijn eigen gif te doen verflikken — ik verzamej reeds federt lang bewijzen tegen hem; heb den Minis-