is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger politieke blixem, nu Politieke blixem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

weldra zal hy weten, wie men fchuwt, en wie alleen

.komt om mjpcelenoï om te praaUn, of om re eabaleeren. of om te fpionneeren, of om tetracïeeren, ambitioneeren , te de dineer en, te honoreertn, te Liquetleren enz hy moet dus vee! menfchen kenDen en een goed geheugen hebben. De Scsde moet refideeren te Air fterdam; daar moet hy de beurs getrouw frequenteeren, in kennis Baan met de fpecie-handelaars, met de papierkoopers (Agioteurs genaamd) en de C, ' * j. ten; hy moet het lidmaatfehap van de Sociëteit Doc•trina hebben, en dat gezelfchap, zo veel moog'yk, by wponen; hy moet zich, daar en boven, geduurig in de Doelen, in de M'wit, in de Zon, het wapen van Amfterdam, en nu en dan eens in de Kroon bevinden — hy geve acht, wanneer er by Dantu een nieuw Collrgit mogt worden opgerigt — hy moet ook Felix Meritis, vooral de praatpartyen aldaar, niet verzuimen —• ook moet hy op de centraale clasficale Vergaderingen compareeren , waar hy zonder mantel en bef niet zal gepermitteerd worden. — De Zoevende Spion moet, geduurende het zomerfaizoen, uit logeeren gaan; hy mag in de voormalige Gewesten Gelderland, Overysfel. Groningen en het Graaffchap Drenthe, geen een aanzienlyk buitengoed overflaan, en van daar zal hy u berigten, dingen, dienimmtr zullen gebeuren, maar ook waarheden , die van bet uiterst belang zyn.

De byzondere InjlruÜi n voor deze Spionnen kunt gy nw uit den aart hunner werkzaamheden gemaklyk opmaa:>.en, waarom ik dan ook deze uwe voorzoige aanbevetle.

Zie daar, Burger iBtixeml tot wedervergelding u een* ra ■ I gegeven , waar door gy het geoeurde kunt melden, waar door gy politieke ftormen en Donderbuien kimt zien aankomen, en uw.- vrienden, in plaats van nun te befpotten , kunt waarfchouwen — zie daar een middel, waardoor gy waariyk kunt groot worden, en de achting verdienen , welke de voortreflykheid van uw motto alleszins zal evenaaren

Voor 't overige blyve ik uw heilwenfehende Vriend, JUSTUS RAADGEVER.

MEDEBURGER! Toen ik hetEerfle Nummer van uw Weekblad gelezen had, dacht ik aanfhmds by my zelve, dat zal een goed tyd'ichrift worden, het zal niet dan waarheid behelzen en dus van elk, die belang in de waarheid cn in zyn Vaderland (lelt, kan, zal en moet gelezen worden; want daar zyn ons al zo veele leugens van tyd tot tyd voor waarheid, opgedicht, dat het meer dan tyd. is, om eenmaal de waarheid zo klaar te openbaaren, dat' niemand meer behoeft ie twyfFtlen, of

het