Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter opheldering van het geen men ia Nimmr 27. uit het Journal de Francfort geplaatst heeft , kan misfchien het volgende, dat Mercuur is overhandigd, iets toebrengen.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Befluiten van het UITVOEREND BEWIND der Bataaffche Republiek.

Maandag den 14. July 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gelezen een Befluit der Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van den 11. dezer maand, waar by het Bewind word aangefchreven, om te dienen van confideratien en advis, nopens de zaait, vervat in de Misfive van het Bewind van den 0. dezer Lift. Q ; houdende kennisgeving van den ontvangst «ener Nota van den Heer van Bielfeld , Chargé d'Affaires van zyne Pruisfifche Majefieit, in dato 30 Juny 1.1., daarby , om aangehaalde redenen, ten fterkften infieerende, op het ontllag van, en op. houden van alle pourfuites tegen zodanige Perfoonen, welke gedurende de laatfte invafie der Aaglo - Rusfen r hunne verkleefdheid aan het huis van Orange hadden aan den dag gelegd, en uit dien hoofde gearrefteerd waren.

Waarop gedelibereerd zynde , is beflooten :

Eerstelyk, enz.

Ten tweeden, de Agent van Juftitie aantefchryven en te authorifeeren, zoo als gefchied by dezen, om de respective Hoven van Juftitie binnen deze Republiek, met te kennengeving dat de confideratien en het advis des Bewind door de Eerfte Kamer zyn gereqtiireerd over eene aanvrage van den Chargé d'Affaires van zyne Pruisfifche Majefleit, omme daar te ftellen eene Amnestie voor de Perfoonen in dezen vermeld, tegelasten, om aan het Bewind op te geven, of en welke individu's by hun zyn gedetineerd, die in de termen valieri, door evengcmeldc Chargé d'Affaires bedoeld; om voords zorge te dragen, dat oy provifti de zaken, zodanige Perfoonen aan

gaan-

Sluiten