is toegevoegd aan uw favorieten.

Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï66 BESCHRIJVING van het

deelcn van hun daar voor te bedingen zijn, om de onkosten der bezetting en verdediging van Ternaaten en eenige andere kleine Fortjes goed te maaken. Onder deeze Landvoogdij ftaan1" ook eenige kleine Refidenties, op de Noordkust van Celehes en in de bogt van Totnine, als Manadoe en Goroutalo; deeze zijn vruchtbaare landftreeken, welke veel rijst geeven en redelijk wél bebouwd zijn, en onder den Koning van Ternaaten behooren, -doch door liegt beltuur hem weinig voordeel geeven. Mogelijk zoude deeze Vorst dezelve ligt aan oUs afltaan; en dan onder een goed beltuur, als Java, gebragt, zouden dezelve ons veel voordeel geeven, en de onkosten van de landvoogdij van Ternaaten ruim goedmaaken. Buiten de fpecerijen, die op deeze Eilanden groeijen, .doch tot dus verre altijd uitgerooijd zijn geworden, leveren dezelve zeer veel en allerfijnst goud op, het welk,- als de handel daar-vrij was, door de Inlanders met meer ijver- uitgegraven zoude worden om de aangebragte koopgoederen te kunnen betaalen, waar door onze handelaars aanzienlijke winsten cn voordeel zouden behaalen, cn den rijkdom onzer natie vermeerderen. Ternaaten is eene bijzonder gezonde plaats, waaf door zij, zoo wel voor eene krijgsbezetting , als tot eene plaats van handel, uitnemend gefchikt is. . Men moet dit Eiland als eene Grens-vesting befchouwen, dewelke, hoe bezwaarend de onderhoud daar van ook zijn moge, echter, in den tegenwoordigen- toeftand der waereld, volftrekt noodzaakekelijk -zijn.

AM-