is toegevoegd aan uw favorieten.

De koophandel en het staats bestuur, beschouwt in hunne onderlinge betrekkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het STAATS BESTUUR, enz. 4*

verteerders, kunnen berekenen, om hier door de bronnen der rijkdommen, en derzelver loop naar te fpeuren.

De rijkdommen beftaan in eenen overvloed van zaaken, welke waardij hebben, of, 't geen op't zelve nederkomt, in eenen overvloed van nuttige zaaken, om dat wij dezelve behoeven, of eindelijk, 't welk ook al bet zelfde denkbeeld uitdrukt, in eenen overvloed van zaaken, welke ftrekken tot ons voedfel, onze kleeding, onze wooning, ons gemak, ons vermaak, onze aangenaamheeden, in een woord tot ons gebruik.

Het is de aarde alleen, welke alle deeze dingen voortbrengt, zij is derhalven de eenige bron van alle rijkdommen.

Natuurlijk vrugtbaar brengt zij vrugten voort, zonder eenigen arbeid van menfchen. De wilden, bij voorbeeld, leven van de vrugtbaarheid der aarde , fchoon zij dezelve niet bebouwen; maar zij hebben voor hunne verteering een groote uitgebreidheid van land nodig. Ijder wilde zal, bijvoorbee'd, voorzijne eigene verteering, vijf en twintig mergen lands nodig hebben , en dan is het nog moeilijk te begrijpen, hoe hij op die ruimte nog altijd overvloed kan vinden.

De reeden hier van is, dat de aarde , aar haare natuurlijke vrugtbaarheid overgelaten , al les door elkander voortbrengt; zij is vooral vrugt baar in zaaken, welke ons onnuttig zijn , en vai welke wij geen gebruik kunnen maaken.

C 5 Laa

Maar zij

is geene overvloedigebron, voor dat zij vrugtbaar gemaakt word, door den arbeid der menfchen. —-

L