Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

form moeten zyn, om in rechten te kunnen"* vahdeeren, en het dus op geene aauteke. Ripgen van Clercquen ten dezen aankomt.

En misi'chien zou, om alle fraudes dienaangaande voor te komen, aan alle Maker laars by eene Keurede verplichting kunnen worden opgelegd, om , na afloop van elke Verkooping, waarin zy gcëmploijeerd zyn, van het genersale montant ter Secretary opgave te komen doen, welke men dan", by voorbeeld, om de drie maanden, met de verantwoording van de Vendumeesters zoude kunnen confrontceren, om naar te gaan, of alles accoord was. h. En of het geheele vak der Venduën niet iusceptibel zoude zyn voor eene veel be. tere inrichting, welke voordeden van belang voor de Stad zou kunnen opleveren . en vry wat minder bezwaarende zoude zyn voor de Burgery ?

Om dit te kunnen beöordeclcn, zou mis. fchien het beste middel zyn, als de Committeés van AlgemeenIVelzyn enFinantie verzogt wierden , met elkandcren daar over te raadplegen, en vervolgens de Vergadering dien aangaande te dienen van derzclver Confideratiën en Advys. 7. De geheele ontfangst van den 40** Penning, die van de Schepen daar onder begreepen.

De ontfangst van de 40' Penning der Schepen zal boven kunnen bbyven.

Maar ^ verdere ontfangst van doi 4ofte Penning zou, wathet/ocaa/ betreft, gemakke. lyker voorde Burgery, in het groot.Comptoir beneden kunnen blyven, hoezeer anderiints behoorende tót de werkzaamheden

van

Sluiten