is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken behorende tot de organisatie, zo van de judiciëele als politicque secretaryën der stad Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 >

op het Huis der Gemeente is, om, het geea geen uitftel kan lyden, aan de menfchen te Bezorgen.

Art. 5.

Alle de Clercquen zullen zig tegen de menfchen, ter Secretary koqmende, met vriendelykheid moeten gedraagen.

6.

De Clercquen zullen niet vermoogen eenige Stads zaaken , aan hun toevertrouwt, uit t? fchryven, of door leétu.ure of op eenige andere wyze daar van kennisfe bekoomen hebbende, aan iemand, wie hy zy, te reveleeren, of met iemand daar over te discoureeren.

7-

De Clercquen zullen gehouden zyn alle zaaken, die ter Secretary aangebragt worden, om te registreeren, fecreet te houden, dat is, dat zy aan niemand daar van kennisfe of openinge zullen moogen geven, als aan de zodanigen,- die daar aan gelegen zoude moogen zyn.

Alle Aclens,. om te regiftreeren ter Secretary gebragt , zullen de Clercquen pertinentelyk brengen, ieder in zyn behoorlyk Register, en onder een behooorlyk Alphabet, zonder eenig verzuim; en op het einde van het origineele, Tnftrument ftellen de naam en folio van het Register, in het welk het zelve is geregistreerd,met byvoeging van de datum van de Rgistratie. 9-

Zy zullen gehouden zyn de Aclens, eer zy die uitgeven, ordentelyk, zonder in het Register te kladden, in het Register te registreeren. 10.

Zy zullen aan geene Nor.aris.fen, Procureurs G a ' of'