is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bedenkingen betreffende het zeewezen der onderscheiden volken van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X n6 x

eenige voordeden op Venetië en Genua kwam hun vervolgends zeer duur te ftaan, eindelijk bragten zeer gewigtige hinderpaalen door verfcheiden der voornaamfte natiën van Europa aan hunne begeerte ter overweldiging in den weg gelegd, het zo verre, dat de onftuimige drift der Ottomannen , hier door niet weinig gemaatigd werd, en hunne Staatkunde eene geheel andere rigting erlangde , welke het gevaar, waar in zij zich zeiven befchouwden , hun wel dra als van een wezenlijk aanbelang toefcheen.

Door alle tijden héén heeft de Porte 'er geen geringen hoogmoed in gefteld, dat zij door de Europeefche Mogendheden aangezogt werd, zonder 'er zich over te bekommeren, om voor datgene, wat zij aa i dezelve bewilligde , juist eene geëvenredigde vergoeding te bedingen. Dan, daar deze integendeel reeds vroeg, al het voordeel van de vrijheid van de fcheepvaart en handel, op een zo uitgeftrekt, en onderzo gelukkige hemelftreeken gelegen Riik, volkomen naar waarde wisten te fchatten, toonden zij zich alle, als om ftrijd, ten uiterften begeerig, om bepaalingen en voorrechten gunftig voor derzelver bedoelingen te erlangen.

Het flelfel der Porte , met opzigt tot het zeewezen , is dus alleen li'delijk, naar dien het flegts een zeer beperkt aandeel aan de voordeden van een zeer uitgebreide fcheepvaart, neemt, welke door vreemdelingen, die zij 'er bij voorkeur toelaat,op derzelver kusten uitgeoefend wordt, zelfs vormt zij

zich