is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bedenkingen betreffende het zeewezen der onderscheiden volken van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 228 ):(

het fchoone Hertogdom Silefie eindelijk aan zijne Staaten hegten.

Tot dien tijd toe was het zeer ligt mogelijk, dat een Koning van Pruisfen den nabuurigen Mogendheden eenige bekommernis omtrent deszelfs toenemende grootheid inboezemde; doch de ongehoorde voorfpoed, die Fredrik, geduurende den oorlog van 1740 geftadig verzelde , de aart zijner Staatkunde, welke zich enkel tot zaaken bepaalde, en de menfchen alleen op derzelver wezenlijke waarde wist te fchatten, maakte dezen Vorst het voorwerp van den naijver en haat van het huis van Oostenrijk, van Sakfen en van Rusland. Reeds in 1746 beraamden zij te famen een ontwerp, om in aanvolg van tijd de Pruisfifche heerfchappij onder zich te verdeelen. Dan het toeval en verraad gaven Fredrik bereids in 1753 kennis van dit verdrag, en nu bereidde hij tot in 1756alle de noodige middelen, om zijne vijanden voor te komen , alvoorens zij nog tijd hadden, om zich te verëenigen. Het nageflacht zal eens door den Held van dit Staatkundig treurfpel onderrigt worden, op welk eene wijze Fredrik in ftaat was, geduurende den zevenjaarigen oorlog, enkel door zijne verbindenis met Engeland, den Keurvorst van Hanover, den Hertog van Erunswijk, en den Landgraaf van Hesfcn, aan geheel de vereende magt van Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Zweden, en het Duitfche Rijk het hoofd te bieden. In het einde verwierf hij zich met den fabel in de vuist zijnen zo

fchit-