Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 3

gelegd. Zommige gebfuyken denzelven in 't meeryoudige en zeggen lasCalifomias; waarfchynelyk bedoelende om daardoor dit Geweft, by hen voor het voornaamfte en groocfte Eiland van de Waereld gehouden, benevens eene menigte rondom hetzelve gelegene mindere Eilanden, onder ééne en dezelve Benaaming te doen bcgrypen. Vermits echter tegenwoordig bekend is, dat dit Geweft geen Eiland maar aan t vafte Land van America lehecht Zv gelyk wy thans zullen betoogen ; zo vereifcht d e' Ligenfchap volftrekcelyk, dat men het Woord California m het^éénvoudig getal gebruyke, gelyk de

Laftillo gedaan heeft. - Ik wenfchte myne Lezers te geryven met de Aanwyzing van deBeduydenis en den waren Oorfprong d.er Benaaming, welkers zonderlinge en mifTelyk! Klank (die, benevens meer andere, voor de eerlle Ontdekkers der Amerkaanfe Geweften een ware Steen van Aanftooc en Tegenfpoed was, en hen deed giffen, dat daarin de Verborgenheid der Schatten opgefloten lag) de Nieuwsgierigheid der Inwonderen van Nieuw-Spanjen zo wel als van europa ter nafpooring aangezet heeft. Maar in geene van alle de verfcheidene Taaluytingen der Inboorlingen hebben de Zendelingen eenig Spoor kunnen vinden yan die Benaaming, welkfzy onderleiden aan dat Geweft, 0f aan zekeren Inham, Haven of Smaldeel van hetzelve toegelegd te zyn Ook kan ik myn Zegel niet hangen aan het Gevoelen van zommige Schryvers, welke waanen , dat die Benaaming aan dat Geweft by de Spanjaarden gegeven zy, om dat zy ten tyde hunner eerfte Landing aldaar eene ongewoone Hitte gevoelden en om die redenen het Geweft met den Naam van Ca///örff/tf beftempeldfcn, «amengeflanft uyt twee LaA 2 t;n«

Sluiten