Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io De HISTORIE van

Breedte vergeleeken wordende, zal komen te blyken, dat hy daarby de Nabuurfchap van Capo San Lucas gemeent hebbe. De Heer de Fer plaatfl: msgelyk op, 250 Graden de by hem zo genaamde Coral-Rwier, welke myns bedunkens geene andere, dan die van Colorado kan zyn. Diezei veAardbeichryver plaatfl: Cabo San Lucas op 254, en Cabo Mendocino op 233 Graden Lengte.

Capitein JVoods Rogers ftelt Cabo San Lucas op 114 Graden Wefter-Lengte van den Meridiaan van Londen, welke met 134 van den gemeenen iVieridiaan overeenkomen. In het Acapulco-Schip, door den Engelfen Admiraal Anfon genomen, wierd eene Kaart van de Zuydzee gevonden, waarin Cabo San Lucas op 23 Graden ooflelyke Lengte geplaatft was, en de eerfte Meridiaan door den Mond der Rivier San Bemardino in de Philippynfe Ei landen ging en de Haven van Acapulco op 134 Graden van dienzelvcn Meridiaan; dienvolgens is het Verfehil tuflchen Acapulco en Cabo San Lucas alleen van 12 Graden , en Cabo San Lucas moeft leggen op 263 Graden Lengte.

De vermaarde Aardbefchryver d'AnviUe verfchilt 10 Graden in de Lengte van de Rivier Colorado, wanneer hy dezelve, boven Kino,op 100 Graden Wefter-Lengte plaatfl; van den gewoonen Meridiaan van Lerro , hetgeen volgens de gemeene wyze van Rekening op 260 Graden zoude uytkomen. Dezelve Schryver ftelt Cabo San Lucas tuflchen dq 94 en 95 Graden van gelyke Lengte , overeenkomende met den 265 en sööflen Graad van dezelve Middagslyn. De Heer Henry Ellis , een Engelsman , cn een der Waaghalzen , welke onlangs van Londen afzeilden, om eenen Doortocht langs Hudjons-Bay om de Noord na de Zuydzee te zoeken, plaatfl; Cabo Blanco naby Mendocino op 124 Graden

Leng-

Sluiten