is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van California.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 83

„ nagelaten, welke de Dicuinochos, of Priefters, „ als nog by hunne Gaftmaalen gebruyken. Zy „ voegen daarby,dat de Zon en de Maan, deMor„ gen- en de Avond-Ster Man en Vrouw waren; „ dat zy alle Avonden in de Weft-Zee vielen , en „ genoodzaakt wierden van daar onder de Aarde „ heenen te zwemmen , tot dat zy in 't Ooften we„ derom na boven quamen; dat de andere Sterren „ door den bezoekenden Geeft en zyne Oppaflers „ gemaakt, en als Lichten aan den Hemel geplaatft „ waren, en dat dezelve, door het Zeewater uyt„ geblufcht, byhen in't Ooften wederom ontito„ ken wierden." Het zoude te langwylig en verdrietig vallen,om eenig breeder Verhaal te doen van alle de Ongerymdheden en Beuzelingen van diergelyke Slach , door welke dit rampzalig Volk by hunne onwectende of doortrapte Priellers bedrogen wordt. °

De Natie der Cocbimies is niet alleen de talrykfte en wydluftigfte , maar ook de fneedigfte en fcherpzmmgfle, minder behebd met buytenfpoorigc Gevoelens, en vry van beeltachtige Gewoontens. Hun Gedrag en Verkeering is byzonder minzaam en vnendclyk ; en zy hebben nooit hun Woord gebroken. „ Zy gelooven, volgens het Bericht van ze„ keren Zendeling, dat 'er in den Hemel een groot „ Heer woont, wiens Naam in hunne Taal beduydc„ Hy , die daar leeft; dat dezelve , buyten eene* „ Moeder, eenen Zoon hebbe, aan wien zy eenen „ dubbelden Naam toeleggen ; de eerfte beteekent „ Volmaaktheid, of'het Uyt einde der Jar de, en „ de andere de Gezwindheid. Behalven dezen is „ 'er nog een derde, wiens Naam is: Hy, die de „ Heer en maakt; hoewel zy den Naam van Heer „ aan alle drie toeëigenen; want, gevraagd zynde „ hoe veele Heer en zy onderftellen, dan antwoor-' F 2 „ den