Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 213

Don Domingo Gironza Petris de Cru fat, eerlle Perfoon der Overheid in de Provincie van Sonora, tegengehouden, uyt vrees, dat een gelyke Opftand in deze zo hachgelyke Tydsomftandigheden zig ook onder de andere Natiën mogt verfpreiden. Vader Francifco Maria Picolo wierd derhaiven in zyne plaats benoemt; doch Vader Salva - Terra, die nieuwe Opfchorting bemerkende, befloot na California te vertrekken, zonder na hen te wachten. Hy vertrok dienvolgendc op den 10 O Sober 1697 uyt de Haven van Hiaqui. Zyne Militaire Reisgenooten, beftaande in vyf Soldaten en eenen Bevelhebber , byzonder bereidwillig tot het vervorderen zyner Onderneeming, waren Don Luis deTorresTortolero, Vaandrig en eerfte Capitein der Bezetting van California; Don EftevanRodriguesLorenzo, die naderhand verfcheidene Jaaren als Capitein diende ; Bartholomé de Robles Figuerra, een Creol uyt de Provincie van Guadalaxara; JuanCaravana, een Matroos van Maltba; Nicolas Marqués, een Matroos uyt Sicilien, en Juan , een Mulatto uyt Peru; behalven deze had hy nog drie Indianen, namentlyk Francifco de Topahui van Cinaloa, At lonfo de Guayavas van Sonora en Sebaflian van Guadalaxara.

Met deze kleine Magt zeilde de Vader, ten dage als vooren gemeld , na California in 't voorfz. Galjoot, en nam een lange Boot mede , hetgeen wel haaft goeden Dienft moeit doen; want het Galjoot was naauwelyks eene halve Myl buyten de Haven, of het wierd door eenen fchielyk opkomenden ü wariwind op Strand en valt in 't Zand gezet. Men had weinig Hoop het wederom vlot en 'daaraf te krygen, hetgeen echter door middel van de lange Boot en de Kundigheid der Matroozen gelukte, cn zy dus het Gevaar fchielyk wederom te boven quamen. Den O 3 der-

Sluiten