Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t,4 De HISTORIE van

derden dag zagen zy California ; doch de lange Boot was van het Galjoot gefcheiden , en met weelende waar beft te landen was, liepen zy de Concemions-Baai, dertig Mylen benoorden Loretto, binnen. Zy bezigtigden insgelyks de Baai van i>an Bruno, alwaar de Admiraal Otondo weleer zyn Leger had opgeilagen; doch men keurde die Gelegenheid af, dewyl zy te ver van de Zee was, en met dan brak Water opleverde, en wel byzonder, wanneer Juan Antonio Romero de la Sierpe, Capitein van het Galjoot, zig aanbood , hen eene veel bétere Plaats, die hy in den Tocht van O tonde.gezien had, te zullen aanwyzen. Zulks was in de Baai vin San Dionyfïo, tien Mylen bezuyden^van San Bruno, alwaar de Kuft haar zelve m de Gedaante van een halve Maan vertoont, wier Hoorens omtrent vyf Mylen van den anderen afilaan. De LandhVeck was met Boomen en andere Groente overdekt, en naby den Oever genoegzaam van verten Water voorzien. Hier quamen en landeden zy op Saturdag den 19 Oclober 1697, en wierden by ruym vvftig Indianen uyt de nabuurige Rancheria en by andere van San Bruno met groote Vreugde en 1 ocgenegenheid ontfangen. Eene bequaame Plek Lands bv eene Waterplaats, omtrent anderhalve Myl van den Oever , wierd tot hun Campement verkooren, en de Leeftocht met de Bagage wierden gezament- , Ivk ontfeheept De Vader , alhoewel het Hoofd dier Expeditie zynde,was de eerfte, die zyne Schouders bevrachtede. Men bouwde de Hutten voor de kleine Bezetting , en wierp eene Linie van Verfchanfmg op , in welker midden eene Tent opgeflaeen wierd, om by voorraad en voor eenen tyd lang tot eene Capel te dienen. Voor dezelve wierd een Crucifix met Bloemkranfen geplaatft, en alles in behoorlyke cn beft mogelykfte Ordening gefchikt.

Sluiten