Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 De HISTORIE van

gen Dienft te vieren, als ook, om dien Dag nog meer te verheerlyken, den Doop aan verfcheidene volwaffene Perfoonen toe te dienen , niet tegengaande daartoe de gewoone Tyd, ingevolge het oud Gebruyk der Kerk, en uytwyzens het Rituale Romanïtm , op Paafchen en Pinxteren bepaald was; vyaarby noch quam, dat hy alvoorens verfcheidene Schikkingen ten opzigte der Zendingen, en wel voornamentlyk van het Guarnifoen, had te maken. Onder de Soldaten was eenig Misnoegen gerezen, waardoor de brave Portugees Eftehan Lorenzo zynen Dienlt nederleide, offchoon hy anderzins redeïyk wel met zyn Ampt vergenoegd, en ook met de Vaders byzonder eensgezind en ééne Lyn trekkende was; hoe zeer nu ook de laatlten hem verzogten den Dienft te willen continueeren, zo mogt zulks alles niet helpen. De Vaandrig Ifidoro Grumeque bedankte insgelyks, en bood zig aan, den Vader na Mexico te verzeilen, hetgeen hy ookwerkelykdeed. De Vader benoemde hierop Nicolao Marqués, eenen Siciliaan, tot Capitein-Luytenant, en de Poft van Capitein wierd wederom vervult by Don Juan Baptifia Efcalante, toen ter tyd Vaandrig van het Guarnifoen te Nacofari in Sonora, die zig in zynen Dienft tegen de Apaches by uytftek wel gequeten had. Wyders ftelde men het Oppergezag van bet Guarnifoen en Zending in handen van Vader Ugarte , en voorzag denzelven , op zyn Vertrek, van zodanige Onderrechtingen , waarna hy zig in •alle voorvallende Gelegenheden kon gedragen.

Wanneer nu alles gefchikt en wel bezorgd was, zo vertrok hy den eerften O Bob er van Matanchel na Guadalaxara, alwaar hy tot den 26 dier Maand vertoefde , om met de Leden der Audiencia, en wel voornamentlyk met den Heer Miranda, thans Auditeur, in Onderhandeling te treden. Inmiddels

over-

Sluiten