is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van California.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 423

men waren zommige voor den Vader, andere voor de Soldaten in 't algemeen, en andere voor den Capitein en den Vendrig, zynen Onder-Commandeur, bepaald. Ook gaf de Onderkoning aan den Vader Verlof, om Soldaten na California over te brengen , en dezelve op zyne eigene Koften te mogen onderhouden; en alhoewel de Soldaten tegenwoordig door den Koning betaalt worden, zo is het Voo, recht echter niet herroepen of ingetrokken, dat n> mentlyk by de Vaders een Capitein of Commandant moge aangeftelt worden,dien zy oordeelen een Perfoon van Kloekmoedigheid, Beleid, Ondervinding en Godvruchtigheid te zyn, hoewel de Onderkoning denzelven moet goedkeuren ; eveneens is het ook met het aanneemen en afdanken der Soldaten gelegen; en eindelyk moeten de Capiteins en Soldaten alsnog van de Beveelen der Vaders in alle Vervorderingen, Begeleidingen en andere Gevallen, welke niet onmiddelbaar tot het Krygsbewind behooren, afhangkelyk blyven; en offchoon de Soldaten onder het Opperbeftier van den Capitein gefteld zyn, zo genieten zy echter gelyke Rechten en Vrydommen als die van 's Konings Heir-Leger; hun Dienft wordt gelyk gefchat, als of zy te Velde trokken, en op de Grenzen van 't Ryk geplaatft waren, en hunne Soldyen over gelyken Leelt gefchoeit met die van Sonora, Cinaloa en Nieinv-Biscayen; en wyders, dat de by den Vader en den Capitein geteckcndeGetuygfchriften zouden {trekken tot Volmachten, om de voorfz. Rechten en Vrydommen te kunnen en mogen gemeten; de Capitein van de Bezetting was teffens gerechtigd, om als Hoofd en Baüluw van het ganfche Land van California, mitsgaders over de Soldaten, het zy in krygs-of burgelyke Zaken, en over de Matrozen, Knechts, Ingezetenen en Indianen te gebieden; alle Gedingen te hooren, ontfeheiD d 4 den,