Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5» De HISTORIE van

heid verrichtede, waarna zy zig by hunne Landgenoten en Huysgezinnen vervoegden, en alles wierd in eene verbazende goede Order volvoert. De ganfche Plechtigheid beftond in deze voorbygaande Begroeting en Bezoek; vervolgens vergaderden alle de Eilanders rondom den Vader, die zyn uyterfte belt deed, om zig onder de fmertelyke Pynen over einde te houden, om hen met alle mogelyke Lieftaligheid te ontfangen. Hy prees hen alleen aan, na de Zending van del Populo te willen gaan, dewelke omtrent twee of drie dagen reizens van dc nabuurige Kult gelegen was, om van daar eenen Indiaan, als Temacbtien of Onderwyzer, af te haaien en tot hunnent terug te brengen. De Tyd van zyn Verblyf aldaar was van korten duur, dewyl hy genoodzaakt wierd na de Kuft te keeren, om Voorraad van Leeftocht te bezorgen. Hy ging derhalve wederom Scheep, en vervorderde zyne Reis tot aan den Mond der kleine Rivier Caborca.

In zyne verdere Opneeming dier Kuil ontmoctedehymaar eene enkelde gevoegelyke Plaats, namenlyk eene kleine en opene Baai, alwaar men ging -voor Anker leggen. Van daar wierd de Pinnas, tot Ontdekking der verdere Kuft, noordwaards - op gezonden, om aldaar de Merkteekcncn van Pimeria, beftaande in zommige Zandbanken bezyden Co/la Brava, op te zoeken; ook wierden drie Man tot gelyke Opneeming over Land uytgezonden. Deze quamen in een dag of twee terug; verhalende, dat langs de ganfche Kuft geenerhande Baai te vinden was, en hunne gedaane Ontdekking, welke eenige Aanmerking verdiende , alleenlyk beftond in eene Put of Groeve van vuyl Water , in een bewandeld Voetpad en in de Voetfpooren van eenenMuylezel. Op deeze Onderrichting zond de Vader terftond twee Matrozen uyt, dewelke, de voor

fchree-

Sluiten