Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5a De HISTORIE van

San Ignacio by hem ftond te komen, met geene geringe moeite en gevaar eindelyk na het Strand ge bragt, van waar hy hem anderhalve Myl te gemoet voer, en door die Oeffening merkelyke Verligting befpeurde.

De Vader was zeer verlegen over den loberen Voorraad, dien hy aanbragt, en uyt hoofde van dien vvierden Middelen gebruykt, om in de naaltgelegene Woonplaatfen der Pima-Indianen eenen ruymen Leeftocht, gedeeltelyk by Leening, en gedeeltelyk by Mangeling van hetgeen op de Bylander gebragt was, byeen te krygen. Men was insgelyks verdacht, om vers Water te bekomen, hetgeen, niet tegenftaande de verre Afgelegenheid, echter in korten tyd gelukte door het Bellier en de Uytvinding van Vader Ugarte, dewelke het Volk op zekere Afïlanden deed plaatfen, en dus het Vaatwerk aan elkander toebrengen. Ter zeiver tyd was de Bylander in groot Gevaar wegens de fterke Beweging der Zee; een van derzelver Kabels was reeds gebrooken, en de Boegfpriet, alhoewel uyt Maria, een zeer fterk Slach van Hout gemaakt, was door eene zwaare Baar, die over de Bylander heen ging, weggeflagen. 's Anderendaags, wanneer de Wind bedaarde, wierd de Boegfpriet,zo goed als mogelyk was,hcrftelt, en de Water-Vaten aan Boord gebragt. Het Scheepsvolk was echter zeer mistrooftig , om dat het Kruys aan de Boegfpriet verlooren was; hetzelve wierd vervolgens by de Indianen opgevifcht, en wederom op zyne Plaats valt gemaakt.

Geduurende deze Verrichtingen ontdekte het Volk van de Bylander in 't verfchiet eenen jongen Californiaan, die in de Pinnas flapte, om een Onderzoek langs de Kuil te doen : Men had eenigen tyd lang reeds beducht geweeft , dat het ganfche Gezellchap door den Storm op Zee, of door den

Hon-

Sluiten