Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 53

Honger vergaan was, om dat het maar voor 8 dagen Provifie medegenomen had; ook waren zommige onzer Manfchappen langs de Kuft noord- en wedwaards gaan zoeken en vorfchen, zonder eenig het minde Bericht van hen te kunnen hekomen. De Californiaan wierd door drie zyner Makkers gevolgt, dewelke verhaalden , dat zy, na groot Ongemak en Gevaar op de onftuymige Zee uytgeftaan te hebben, eene wyde en ondiepe Baai ingeloopen, en aldaar in den donker op twee Vademen Water voor Anker gekomen waren; doch dat zy 's ochtends daaraan de Boot ten eenemaal op het Drooge gevonden hadden, dewyl de Zee geëbt had, en over de twee Mylen ver weggezakt was, en zy van hunne Legplaats in 't geheel geene Zee hadden kunnen zien; een Stuk van hunne 'Kiel was daarenboven afgeftooten of afgebrooken. In deze Gefteltenis waren vier van hen uyt de Pinnas gegaan, om Water tc zoeken, cn niets dan de Dood in een zo woed Geweft voor oogen ziende, en de Provifie in de Pinnas ten naaden by verteerd zynde, hadden zy beflootcn niet wederom derwaards te keeren, maar het Strand zo naby te volgen als maar doenelyk was, tot dat zy Tagui zouden bereiken, indien zy niet het Geluk mogten hebben van de Bylander alvoorens te ontmoeten. Op dat Bericht wierden terdond zommige Provifien en Water derwaards gezonden, en de in de Pinnas terug geblevene Lieden, die op de Terugkeering der Vloed dezelve met groote moeite in eene Kreek gebragt hadden , door dien Voorraad verquikt en herleefd zynde, herdelden de Kiel, daken wederom in Zee, en quamen binnen de vier dagen by de Bylander. Den tweeden July wierd deze gevaarlykeGelegenheid by hen alle verlaten,met voorneemen, om wegens de Opneeming dezer fchraale Kuft geene verdere moeite te doen, dewyl dezelve naar D 3 al-

Sluiten