Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 De HISTORIE van

alle naauwkeurige Oplettendheid der Manfchappen in de Pinnas, nergens eenige Waterplaats uytleverde, en ook geen eenige bequame Haven te vinden was ; want aangaande de Baaijen, welke voor de Merkteekenen van Pimeria gehouden wierden, mogt men zekerlyk onderftellen, dat dezelve door de Ongeftuymigheid van het Ty veroorzaakt waren. _

Zy ftierden derhalven na de Kuft van California, en (levenden den Inham in drie dagen over, wiens Breedte daaromftreeks niet boven de veertig Mylen bedraagt; quamen, zonderde Haven in te loopen, voor Anker leggen, en zonden de Pinnas na het Strand. Wanneer de Indianen de Boot zagen, quamen zy gewapend derwaards afzakken; trokken eenen Linie op het Strand, en gaven Tekenen van Bedreiging tegen de na Strand roeijende, indien zy onderdaan wilden eenen Voet daarop te zetten. Doch onze Manfchappen deden dezelve door Tegenteekenen en kleine Vereeringen vanVoorneemen veranderen, zo dat zy op eene vriendelyke wyze naderden , en hen na hunne Rancheria of Waterplaats geleideden, en van daar na eene nog grootere en niet ver gelegene Rancheria overbragten. Door deze vriendelyke Ontmoeting en Aanwyzing deed ons Volk eenen Tocht langs dc Kuft tot negen Mylen ver; zy vonden in die Tuflchenwydte vyf verfcheidene Rancherias, cn zo veele Waterplaatfen, en wierden alom by de Inwoonders met alle Openhertigheid en Vrymoedigheid ontfangen. De B\ lander vervorderde insgelyks haare Reize, om eene Haven of Baai op te zoeken, en quam, na eenen zeer ver in Zee uytftekenden Hoek te boven gelaveerd te zyn, in eenen ruyme Baai ten Anker, alwaar zy voor de toen ter tyd geduurig waaijende Zuydweft-Winden veilig en gedekt lag. Doch zy ©ntmoetede aldaar eene Omftandigheid , die veel

vrees-

Sluiten