Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA.

55

vreeslyker dan de Wind zelve was; namentlyk den fnel affchietenden Stroom, waardoor het Vaartuyg belet wierd met de Voortleven na den Wind te rydcn, en niet anders, dan in den zwaarften Srorm geflingert wierd. Vervolgens, en terwyl de Pinnas nader by Land hield, om eene Haven te zoeken, zo befloot de Stuurman Strafort met de Boot na 't Strand te gaan, om verder op in de Baai eene Ankerplaats te vinden \ de Boot was fchielyk uyt het gezigt, en quam niet voor 's anderen daags wederom te voorfchyn, wanneer zy zydelings aandreef, doch zo zeer ontramponeerd , dat men het Volk niet dan met de uyterfte Zwaarigheid aan Boord kon neemen.

De Stuurman verhaalde , dat hy, de Boot eenen dag op 't Zand gelaaten hebbende, met zyne Makkers na de Rancheria gegaan, en aldaar by de Indianen met alle teekenen van Vriendfchap ontfangen was ; dat hy onder hen verfcheidene Snuyfteryen uytgedeelt had ,en onder het midden deezer wederzydfe goede Toegenegenheid het Ty terug gekomen was, niet allengskens naar gewoonte, maar met eene verfchrikkelyke Bruyzing en fchielyken Aanwas tot over de drie Vademen. De Boot was ogenbliklyk tegen de Rotfen gefmakt, cn in korten tyd in twee verfcheidene Stukken van de Voor- tot de Achterfteven gefplceten. De Indianen waren toegefchoten, om hen te helpen, en door Tekenen hun Belang in die Rampen uytdrukkende, hadden zy door iemand van hen te veritaan gegeeven, dat in de Nabuurfchap daaromftreeks een Bofch gelegen was, waarin men Hout van gelyke Soort kon vellen, om een ander te timmeren. Doch zulks was by hunne Gefteldheid van Zaaken ten eenemaal onmogclyk. Het eenigfte Middel en Toevlucht was, de twee Stukken met de uyt de Roei - Riemen getrokkene D 4 Na-

Sluiten