Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA

57

haare Uytvloeijing moeft hebben. Zy Huurden derhalven , om de Ondieptens en Droogtens te myden, na de Kuft van Pimeria toe, en de Pinnas peilde de Gronden geduurig voor uyt. In 't midden van den Inham was het Water wat ongeftuymer en drabbiger, en de Diepte naby de Kuft wierd op zommige Plaatfen zeven, acht, tien en meer Vademen bevonden, doch geduurig veranderlyk en zonder eenig daaraan paaiend Canaal. Zy quamen echter eindelyk ankeren naby den Mond der Rivier aan de zyde van Pimeria, alwaar zy twee van derzelver Uytvloeijingen ontdekten, dewelke Gras,Bladeren, Onkruyd, Takken van Boomen, gebrande Blokken, Timmerhout van Hutten, en diergelyke bovendryvende Stoften, in Zee wierpen. Wanneer de Overftroomingen ophielden, zo beflootdeManfchap aan Boord dc Rivier op te vaaren; doch Vader Ugarte hield het tegen, dewyl het geduurende twee Nachten achtereen zeer ftormachtig Weêr, verzeld door Donder en Blixem en fterke Regens, geweeft was, en daardoor beide die Overftroomingen veroorzaakt waren, cn ook daarenboven de Lucht nog fcheen te dreigen eene derde Overftrooming te zullen uytwerken, en dat, wanneer zulks mogt komen te gebeuren , terwyl zy in de Rivier waren, zy alle onvermydelyk zouden moeten verlooren gaan. Buyten dien was Vader Ugarte, en verfcheidene andere Manfchappen, zeer ziek. Zy ftevenden derhalven den Mond der Colorado voorby, en ankerden op vier Vademen Water; geduurig vreezende op eene Zandplaat te zullen blyven zitten.

Wanneer men deze Opneeming met die van het Jaar 1746, by Vader Fernando Confag gedaan, vergelykt, dan zal komen te blyken, dat Vader Ugarte van de twee Uytvloeijingen der Colorado, dewelke door een tuffchen beide gelegen Eiland geD 5 fplift

Sluiten