is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge des Turkschen ryks [...] in de laatste helft der agttiende eeuwe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o4 BESCHRYVINGE des

Ioozing en eigen fchuld, als wel door de droeve omftandigheden, waarin hunne natie gelleld is. Dewyl hun vaderland, voorlang, de twift. appel der Per/tanen en Turken is geweeft; zo zyn de inwooners verftrooid, de fchoolen verwoeft, en de kloofters en kerken gefloopt. Des men daaruit afneemen kan, hoe zeer daarby alle goede fchikkingen, vooral die de geleerdheid en den Godsdienft raaken, te gronde zyn gegaan. Het vooroordeel der oudheid en de verkleefdheid aan hunne oude fchoolen kerkeleeraarcn is, naar de gewoonte der meefte Oojterfchen, zo groot, dat ze 'er by blyven, en zig aan 't geen die zeiden moeten houden. Daar nu de Jooden, even alsmeeftal by ons, in eene geheele geleerde woefthcid leeven, cn de Turken, zo als vervolgens blyken zal, groote bevorderaars der onkunde zyn; zo kan men ligt daaruit tot de algemeene duisternis der geleerdheid in Turkye befluiten. De Taalkunde is ten eenemaal vervallen; de kennis der oudheden is ganfeh onbekend; de beste Philofophie is bedorven Ariftotelifch; de Hiftorie, Chronologie, Matheus zyn met groote dwaalingen en donkerheid bedekt. De befte Artfen hebben in Europa geftudeerd; de andere zyn Bedienden van dezen geweeft, of enkel lapzalvers t welke uit voorgegeeven ondervindingen en boeken Artfen zyn geworden.

Van