Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 BESCHRYVINGE des

dan het meeft betaalt , die krygt deszelfs plaats. Dc onkoften, daarop loopendc, zyn wel onzeker, maar beliepen, voorheen, by de 30 duizend, en thans byna op 100 duizend Piasters; en'li, te duchten, dal se, door de rangzugt en bcgecrlykheid der Griek.-.;:, vervolgens, nog hooger zullen loopen. Zo groot als dit Kwaad reedï is 3 ODQ oor mceftal zeer

onbekwaamc perzoo r ;e Waardigheid

worden verheven j'ti ten opzigte van

een ander daaruit ontftaande, nog gering. En dit beftaat daarin, di uwe Patriarch al¬

le onder hem ftaande Biflchoppen, willen zy hunne Bisdommen behouden, onder een fterke Contributie fielt, om zyne gemaakte fchulden te betaalen, en deze daarentegen hunne geleden fchade op hunne Geeftelykheid zoeken te vernaaien, welke dan weer de haare, meestendeels , door ongeoorloofde middelen, by haare Gemeenten goed tragt te maaken. — Heeft de Patriarch die Waardigheid gekogt; dan krygt hy van den Groot Vizier den Fermah, of een foort van beveftigings-brief, en wordt door een' Tfchaus of Ceremonie-meejler, onder het geleide van een menigte Janitfaaren, te paard, naar de Parochiaal-kerk gebragt. De voornaamfte Aartsbiffchoppen en kerklyke Perzoonen ontvangen hem, met waskaarzen in de hand, en leiden hem naar binnen. De Tfchaus leeft den

Fir-

Sluiten