Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 BESCHRYVINGE des

zig nederbukken. Wilt gy den menfehen beveelen, gerechtigheid te oefenen, en uwe eigè ziele vergeeten ? Nogtans leeft gy het boek der wet. Vcrftaat gy daarom niet ? Bidt om hulpe met volharding en gebeden. Dit is wel moejelyk, maar niet voor den ootmoedigen, die ernftig bedenken, dat zy hunnen Heer vinden, en eindelyk tot hem zullen komen. O kinderen Israëls, gedenkt aan myne genade , waarmede ik u begenadigd, en dat ik u boven alle volken verkoozen heb. Vreeft den dag, wanneer geene ziel voor de andere zal voldoen ; dan zal ook geene voorbede van hen aangenomen, noch ook eenige vergelding ontvangen, of hen worden geholpen. Herdenkt, toen wy u van Pkarao's volk verloften, welke u vreeslyk onderdrukten; zo doodden zy uwe kinderen van 't mannelyk gcflacht, en lieten hen, die van het vrouwelyk gcflacht waren, in 't Leeven. Daarin was eene groote beproeving van uwen Heer. En toen wy de zee voor u kliefden, en u verloften, en Pkarao's .volk lieten verdrinken, om dat gy toezaagt. En toen wy met Moses 40 nachten gefprek hielden, toen naamt gy het kalf voor uwen God, en deedt kwaad. Nogtans vergaven wy u naderhand , op dat gy mogelyk dankzeggen mogt. En toen wy Moses het wetboek gaven, en het onderfcheid tuffchen

goed

Sluiten