Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4l2 BESCHRYVINGE des

kort te vooren van hen wierden gelief kooft. De Turken zyn te opgeblaazen, en te zeer met zig ingenomen, dan dat ze zouden gedoogen, dat zy , welke van hen als ongeloovigen worden behandeld, zig met hen en hunne Natie vergelecken. Zy zoeken fteeds gelegenheid, dezulken te vcrlaagen, die zig willen verheffen , om dat dit hunnen nationaalen hoogmoed beledigt; en zy bekreunen zig zelden over dc gevolgen, om dat elk Staatsbediende zyn ampt niet lang behoudt; hunne eigenzinnigheid en wraakzugt te voldoen, dit roert hen voor dat oogenblik en den tegenwoordigen tyd meeft.

Marokko wordt van de Porte hoflyk behandeld ; cn beide Staaten onderhouden, als geloofsgenooten ,eenewedcrzydfche vriendfchap. De afftand belet alleen een nadere verëeniging. Perfie is, omtrent het midden dezer eeuwe , by de Turken zeer gehaat en ook geducht geweeft ; maar, na dat het oud Keizerlyk gcflacht daar uitgeftorven, en het Ryk zo zeer beroerd is, zo heeft de vrees zig in eene onverfchilligheid veranderd, en de grootte des Turkfchen Ryks heeft de Porte eeniglyk belet, uit deszelfs binnenlandfche onluftcn voordeel

te trekken. De verbonden-met Chriften-

mogendheden zyn of oud, of nieuw. Tot de oude behooren Frankryk, het Duitfche Ryk, Rusland, Polen, Venetië, Engeland en Holland.

Frank-

Sluiten