Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz. 483

Frankryk dryft in Turkye zo veel handel, als alle andere Chriften-ryken famen genomen; doch daardoor worde dc hoogagting der Turken omtrent datzclve niet bepaald. De Turken Rellen,'nooit, op 't zelve een regt vertrouwen. De Franfihen moeten , hier en daar, vernederingen ondergaan, welke men andere natiën niet doet ondervinden; cn zelfs 't Gemeen ziet hen met oogen van vcragting aan. Gelooven zy, van de Franfihen tc zyn mifieid ? of is hen het gedrag derzelven omtrent het Keizerlyke Hof, toen ze dit in de oorlogen met de Turken in den rug vielen, twy&Mgtig? of ftooten zy zig aan hun nationaal Character ? Dit zoude moejelyk vallen,om te bepaalen. Maar dit is zeker, dat zy hen evenwel in veele dingen menigmaal toegeeven , om dat ze op hunnen byftand ftaat maaken, ingeval zy met andere Chriften-ryken in oorlog mogten raa-

ken. Met het Duitfch-Keizerlyke Hof gaan

zy voorzigtig om. De duitfche foldaaten zyn hen fteeds een fchrik, en, wanneer ze die al hebben overwonnen, dan heeft het, naar hun eigen zeggen, niet aan de foldaaten, maar aan

andere omftandigheden gelegen. Jiusland

is voor hen, om verfcheide reden, 't geduchtfte onder alle Chriften-ryken. Deszelfs innerlyke grootte is hen bedenkelyk. De overeen* ftemming in den Godsdienft met de Grieken verII h % oor-

Sluiten