Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 BESCHRYVINGE des

nen verdraagen. Doch zonder zich ten oorloge in het minfte te bereiden, wil dit alles niet veel zeggen. De ei'genïyke Land- cn Zeemagt eifcht eene nadere verhandeling.

Tot de Landmagt behooren allereerft de foldaaten. Het werklyk voetvolk zyn de Janitfaaren. Maar deze zyn die oude niet meer, welke, in voorige tyden, den vyanden der Porte tot zulken fchrik waren, Zy beftaan thans niet uit Chriflen-kindercn en Chriften-llaaven, maar zyn bykans allen gebooren Turken, ja Zoonen der Janitfaaren, die als by erveniffe de foldy hunner Vaderen hebben gekreegen. Deze foldy is niet eenerlei; want wegens ou- derdom of bygewoonde oorlogen wordt ze zeer verhoogd. Een foldaat heeft, in het begin, 's dags niet wel meer, dan 6 Aspers, cn, wanneer hy het met den tyd ver brengt, 15 Aspers. Die foldy wordt elk vierendeels iaars betaald ; doch de noodige leeftogt van brood, ryft en vleefch worden daarby gegeeven. Het ftaat hen teffens vry, den akkerbouw, 't beroep, en wat elk anders heeft geleerd, waar te neemen. Want ten opzigte van den wapenhandel zyn ze volkomen vry, en 'er van ontheft, om dat die geene plaats vindt. Want wat het betekene, exerceeren, op de Parade trekken en de wagt zyn, is hen volkomen onbekend. Waaruit men ligt kan oordeeien, dat

het

Sluiten