Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats vaD de Vergadering van de Staten Generaal, door welke laatfte men altyd verftaan heeft de Vergadering der Staten van alle de Nederlandjche Provintien.

En zeker de Unie van Utregt konde niet wefen de grondflag der deliberatien, zoo lang als de Vergadering beftond uit Gedeputeerden van Provinciën, welke wel alle waren begreepen in de Pacificatie van Gent, maar waar van verfcheiden waren gebleeven buiten de Unie van Utregt.

Ook vind men in de Regifters van de Staten Generaal van die tyd geen gewag van de Unie van Utregt: en de Provintien, welke de Unie van Utregt aangingen, begreepen zoo wel, dat die eenigzints geleek na een fcheiding van de andere Provinciën, dat ze de voorzigtigheid hadden van te verklaaren in het hoofd derzelver, dat het geenzints haar meening was, zig te fcheiden van de Generale Unie by de Pacificatie te Gent gemaakt:

Een verklaaring, welke gewisfelyk niet ontydig nog overtollig was: want, fchoon dat de nader Geünieerde Provinciën biceven delibereeren ter Vergadering van de Staten Generaal over de zaken, betreffende de gemeene defenfie, gelyk gezien kan worden uit de Regifters van die tyd, beruftende ter Griffie van haar Hoog Mog (a) welke zyn de Regifters, niet van de nader Geünieerde Provinciën, maar van de Staten Generaal, of van de Gedeputeerden van de Provinciën begreepen in de Pacificatie van Gent, uitgezondert de Walfche Provinciën, welke kort na het fluiten van de nadere Unie weder gekeert waren onder de gehoorfaamheid van den Koning vanSpanjen: (20 zoo hielden de nader geünieerde Provinciën boven dien feparate Vergaderingen te Utregt, om te refolveeren op alle voorvallende zaken, dienende tot defenfie van den Lande, en onderhoud van den Oorlogee), en reguleerde aldaar onder andere zaken, de

Onderop Zie Refolutie Staten van Holland 21 Maart, 28 Mey cn 15 November 1579-

( Zie Refolutie Staten van Holland 12 February, 7 en 10 July, 28 Augufttis, 23 September en 10 November 1579. 26 J-muaiy, 25 July, 15 Auguftus en n November 1580.

(c)'Zie Refolutie Staten van Holland 6 en 16 Mey, 16, 22 en 30 January en 14 November 1579. 4 February 1580. 24 Mey, en 15 Augtiftus 1581.

B 3

Sluiten