is toegevoegd aan uw favorieten.

Discours over de constitutie der vergadering van de [...] Staaten Generaal [...]. Opgesteld in het jaar 1719

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote Vergadering van het Jaar 1651. het niet gedaan heeft over het ftuk van de Patenten, over de Inftructie van den Raad, en over de beüisfing der verfchillen onder de Provintien, zoo moet een ordinaris Vergadering, om dezelve reden, niet mneemenhet fchriftelyk advis van den Raad van Staate over zodanige zaken: waar in egter de geene, die de Conferentien met den Raad tegenfpreeken, geene zwarigheid vinden.

AGTSTE CAPITTEL.

Van het maken van een Inflruclie voor de Vergadering van haar Hoog Mog.

Ti /Ten zoude hier konnen eindigen, indien het niet. XVJL dienftig was aan te wyzen het voornaam gebruik, welke zoude konnen gemaakt worden van het voorenflaand discours , beftaande in het maken vaneen Inftruclie voor de Vergadering van haar Hoog Mog., gebouwd op de gronden , in het difcours gelegt".

"ÏSliet alleen is daar in aangeweezen, dat nu en dan gedifputeert is over verfcheide zaken, rakende zoo dc materie, als de forme, der deliberatien van de Vergadering, en onder anderen, of zeekere zaken behooren, of niet behooren, tot de tafel van haar Hoog Mog.: of, en hoe verre, haar Hoog Mog. bevoegd, of niet bevoegt, zyn om te refolveeren over zeekere zaaken met, of zonder, de Raad van Staate, en hoe verre de magt van Commisfarisfen tot de Militaire en buitenlandfche zaken , en andere fecreete zaken, gaat in fommigc geleegenheeden.

Maar in het byzondej is aangeweezen in het vyfde Capittel, dat, hoe zeer anders de Heeren Gedeputeerden ter Generaliteit gehouden zyn aan de laft van tuarc refpeclive Committenten omtrent meeft alle de importante deliberatien, uit de Unie fpruitende, dozelve des niet te min difponeeren uit kragte van generale