is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifche Compagnie. 237

dezelve groot genoeg vindende, voerden hy op den 1 oden, vroeg in de morgenftond, zyn volk, zeer bedektelyk tot de Storm aan. Om egter hier van, geen fche in aan den Vyand te geeven, vuurden men, met alle heevigheid op 't Kafteel, zoo van de opgeworpen Schans, als van de Scheepen, die aan de Noordzyde van de fterkten, geankert lagen, 't welk door de Portugeezen op haar beurt, dapper beantwoord wierd; maar zoo ras Mof tot den aanval gereed was, gaf hy het beftemde teeken, wanneer d'onze, aanftonds van Schieten ophielden, en hy den Storm begon, die door hem, met zulk een dapperheid en goede order volbragt wierd, dat hy , verzeld van zeeven Soldaten , door de bres, in 't Kafteel drong, en daarop de Hollandfche Standaart planten; maar door zyn ander volk, niet tydig genoeg onderfteund zynde , als ook, door de dappere tegenftand der beleegerde gedrongen, welke heevig met vuurballen , van de toorens van 't Kafteel wierpen waar door ons Vaandel in brand raakten, en de andere manfchap, buiten ftaat waaren, de fterkte te naderen, moeft hy, na byna een half uur, met de zeeven Soldaten, de bres ingehouden te hebben, langzamerhand de wyk neemen; dog by het verlaaten der bres, ftruykelende, viel hy van boven neder, en brak zyn been; waarop eenige der zyne toefchooten, om hem weg te dragen, maar hv , zulks niet willende toelaten, vermaanden hen : den ftreid te hervatten, en de verlooren grond te herwinnen. Na welke vermaning, een van zyn Soldaten toefchoot, die hem , tegens zyn wil, op de fchouders nam, en wegvoerden.

De overige manfchap, hervatten de Storm wel, maar wierden zeer fpoedig, door de Portugeezen

te