is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifche Compagnie. 241 inet drie duizend man, waar van ruim de helft, Spanjaarts waaien , onder 't bevel van hun Zeevoogd Don Pedro da Cunha, tüffchen ternaten en Ttdore ten Anker jhier vonden zy ons Schip Wedvriesland, waar meede zy eenige t)d Schutgevaarten hielden, dog hier geen voordeel op kunnende behalen , hebben zy van het zelve afgehouden , en aanftonds op Ttdore aangevallen, daar zy geen weerftand ontmoeten, en dus dit Eiland met weinig moeiten, weer onder hunne gehoorzaamheid bragten; zy kreegen hier, een OnderKoopman en drie andere Hollanders gevangen.

Dit op Ttdore verricht hebbende, vielen zy op den eerften van Grasmaand, (nu door de Tidoreezen nog onderfteund zynde) op Ternaten aan, wiens Koning, door de groote overmagt zyner vyanden- gedrongen , met zyn meeften Edellieden , naar ontocgankelyke gebergtens, die de Spanjaarts onbekent waaren, de vlucht nam. Evenwel waaren eenigeTernataanen, nog in de vefting Gamma Lamma gebleeven, d:£ zig egter op den 3den, aan de Spanjaaits moeften gevangen geeven; ook hadden de vyanden, alle de Tarnataartfche Vaartuigen verovert, waar door deeze Natie, dan ook geheel, uit de Zee geflagen was.

Na dat de Spanjaarts, nu de geheele Zeekant van Tarhaten, onder hun geweld gebragt hadden, veinsden zy, den Koning weder in zyn gebied te willen hcrftellen, en zonden eenige Tidoreezen naar 't gebergte, om met hem , hier over te handelen ; maar deeze Vorft wilde int eerft aan deeze vleitaal geen gehoor geeven; dog op een valfchgerugt, dat de Kaftilianen, andeifints zyn Neef tot Koning wilde maken, en ook door zyn Gemalin overgehaald zvnde, om weder na zyn Koninglyke verblyfplaals te keef en j vertrok hy, verzeld O. van