is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oofl-Indifcle Compagnie. 247 „ Dat ook van hun de Tol der inkomende » en uitgaande Koopmanfchappen, met hoger „ als 4 ten hondert, zoude gevordert worden.

Dat de Wevers, Schilders, en andere Am„ bachtslieden, die voor de onze, Lywaaten en „ andere Goederen aangenomen hadden, volgens „ de vertoonde monfters te leeveren, door den „ Koning of zyn Edellieden, daar in met zoude „ mogen worden verhinderd, maar in tegendeel, „ de behulpzaame hand gebooden worden.

Dat zy ook een of meer Makelaars, na hun eigen goetvinden zoude mogen kiezen, zonder „ aan die geenen gehouden te zyn, welke haar „ door de Gouverneurs der plaatfen, wierden „ toegevoegd, , t

„ Dat zy ook zoude bevryd zyn, vanhetregt „ van 't Zegelen der Lywaaten, 't geen sKo, nings onderdaanen, verphgt waaren te betaa' len, en 12 ten hondert bedroeg.

Wanneer dit verbond, met s'Komngs Zegel bekracnigtwas, kwam van Sold, met zyn gevolg, den roden van Oogftmaand, tot Mauihpatani te rug, (wiens reis na Bisnagar , aan de Maatfchappy, zoo aan gefchenken als anderfints, 3800 guldens, kwam te koften.) ; .

Hy ftelden hier vervolgens inde Logie derMaatfchappy, tot Opperkoopman aan, Pieter haaks, benevens drie anderen, tot zvn Afliftenten, en kreeg hier op, den eerften van Herfftmaand by zig, een vaartuigvan Nagapatnam, met 22 pakken Lywaaten, welke door de Koopman van Leeuwen, aldaar waaren ingekogt, diehy, benevens de mgekogte Lywaaten door Pteter haaks, welke te zamen 130 pakken uitmaaken, en 500 pakjes Staal, in het Schip- Delft laden liet, waar mee hv den 1 fden van daar zeilden. Op den 2 0tten * Q4 kwa-