Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 35 #

2iq.

Beroepende zig de Ondergetekende voor het overige in het generaal by Eisch en Aanfpraake, om de Concurrentie en medepligtigheid van den Gedaagde tot het Addres te bewyzen* op de Notulen van de Vergaderinge de Aanfpraake annex fub A.

220.

Alwaar het gedrag van de Leden van die Vergaderinge, byzonder ook het decerneren van een Commisfie op Pvman en. van Deventer Om het Addres, afgefchreven en getekend zyn. de, aan de Heer Mulert over te geeven, mitsgaders het opgevolgde Approbatoire gedrag van de Gedaagde, omftandig befchreven wordt.

221.

Het welk in Regten van het zelfde effect gehouden worde, als of die Notulen woordelyk in de Eisch en Aanfpraake geinfereert waren,

222.

Per rèlationem quiil proponatur, an per 'jnarratiürièm perinde est, Carpsov. P. i Co»» ftit. n Défim 3. N. 6. qiridquid enim est in relato, in referente cenfetur esfe- repetitum , ratio est, quia non refert, an aliquid eerturn fit per fpecificam ejus expresfionem art rèlationem ad aliud Confer. Barbos. Thesaur. Loc. Camm. V. Relatio ax. r. & 18. & Auc~ tores ibi allegatos. Utrecbtfche Confultat. 2. D. confil. 59. "iV. 8.

223.

Adeo ut in ConfiiSth, five pugna uïriusq t fletur relato, non referenti, cum relatum prasvaleat'. Utrechtfcbe Confultat. Z>. Cons. N. 2. Ca »24. Wells

Sluiten