is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige nog ongedrukte stukken van de crimineele procedure in zaaken mr. W. Klopman [...] aanlegger, tegen mr. A. Vosding van Beverforde, gedaagde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 38 £

ken onderworpen is, wanneer de Conclufie met zulk een ample Claujula falutaris voorzien is, als in het fubjecte geval.

234>

Quoniam Claujula falutaris, veluti berba Betomca, pro falvando libello ab omni vitio Carpzov. Defin. For. p. Conflit. 2. De fin 15. ac vtgore ifiim Judex non pracije Jententiam ferre debet, fecundum id, quod petitum eft, fed etiam judicare poteji fecundum ea, qUle prebata, licet non ab initio deducta jaciunt. Defin. 7.

235,

ClaufuUque bujus tanta fit efficacia ut per eam omni libelli ineptitudinem juccurri queat ejmque virtute omnis actio omneque remedium, competens, et ex narrat is refultans, in judicium deductum efje videafur. Carpzov. Froc. Jur. Tit. 6. art. 2. L. T. 16. art. 2. Men zie hier over in het breede Mekuxa Manier van Procedeeren L. 4, T. 37. C. 2. N. 21. & Aucteuren aldaar aangehaald.

236.

En hiermede dan hetvoornaamftefundament van het Duplicq wederlegd, en aangetoond hebbende, dat by ons Replicq geen nieuwe finten of feyten gebezigt zyn, dewelke van die natuur zyn, dat zy geen onderwerp van de decifie in deezen zouden kunnen uitmaken. 237.

Zo zullen wy vervolgens nog kortelyk uit de Aanfpraake en het Replicq, mitsgaders de binc inde geappliceerde Documencen betogen % 238.

Dat ook het fundament van deezerzydfche-