Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ 240 ff

te dienen: en dat'hy daar toe mede eeneCom* misfie heeft doen helpen decerneeren, mitsgaders gepermitteerd, dat zyn Naam werde gebruikt tot eene Lsefie van den Souverain.

Deeze faken lyden geene de minfte Conteftatie, en de waarheid van dien word nog gecorroboreerd door des Beklaagdens eige erkende daaden;

Men bedoelt hier niet het aanneemen van de Commisfie naar Campen, om met de Hee* ren Gecommitteerden tot het Defenfie te befoigneeien over eenige poinctcn den toenmaJigen toeftand van zaaken betreffende.

Vermits wy daar uk niet durven elicieeren, dat den Geadpelleerden geweten zoude hebben, dat deeze befoignes in liet byzonder moesten dienen om te fpreeken over het Addres: Maar wy bedoelen ,

10. Zyne houding voor die Commisfie, die zelfs in de vooronderfhelling, dat des Beklaagdens voorgeeven ovcreenkomftig de waarheid is, als of hy de defenfie of refutatie van het Addres aan zyne Mede Gecommitteerden hadde overgelaten, alzins beledigende bleef, aangezien hy dus volgens zyne eige voorgeevens zich niet heeft verwaardigd, om zyne verontfchuldiging by de Heeren tot het Defenfie Wezen te maaken, nopens eene belediging, die hy zag dat zo zeer ad animum gerevoceerd wierd, en die mede op zyn Naam was aangedaan 5 en tot deeze ontfchuldiging was den Be* klaagden des te meer verplicht, om dat ingevolge de vooronderftelling, die wy verplicht zyn te admitteeren, dat den Beklaagden tegens het Addres wegens deszelfs injurieufen inhoud

u

Sluiten