Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% m ff

\s geweest. Zyn ftilzwygen het grootfte recht gaf om te befluiten, dat hy niet wilde recan* teeren iets 't geen hy gehouden moet worden, zelfs voor injurieus te hebben erkendt; neen maar dat hy als nog bleef geftand doen eene belediging mede op zyn naam gedaan.

Ten tweeden , bedoelen wy des Beklaagdens Rapport, s'anderen daags aan zyne Committenten gedaan, waar by' zy Gecommitteerden verklaaren, dat zy de gevoeligheid van de Heeren Gecommitteerdens tot het Defenfie Wezen op de gevoeglykfte wyze hadden gerefuteerd , zonder dat den Beklaagden , die als nu volkomen bewust was dat het Addres door. den Souverain gevoelig was opgenomen, heefc kunnen goedvinden te kennen te geven, dat hy daar toe niet hebbende geconcurreerd, de gevolgen daar van aan anderen overliet, ofte te zorgen dat 'er eenig blyk van zyne onfchuld werde bewaard. —

Doch in de derde plaats, word dit betoog nog klaarder, als men eonfidereert dat den Gedaagden niet de minfte prajflirntie geallegeerd, veel min eenig bewys geproduceerd heeft, dat hy na dat het Addres was geaggreëerdt, eindelyk niet heeft geconcurreerdt tot de Commisfie om het onder het oog van den Souverain te brengen, mitsgaders tot de per» misfie dat zyn naam daar toe werde gebruikt.

Dit brengt ons dan zelfs tot het onderzoek yan des Beklaagdens bewyzen, beftaande» In een tiental van Getuigen. en

In eene prafentatie van eede. Het vereischt nu maar eene vlugtige rer-

Sluiten