is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Redryf.

IIS

valsch befchuldige , dat hy hem ten minden als mensch, als Ongelukkigen, eerbiedige.

Mevrouw de mileau. 'T is waar Neef, maar de vergeeflykhcid....

rochevillf.

Kan, zo als alles, te ver getrokken worden, en tot ondeugd overdaan ! Daar moeten menfchen in de wereld zyn, die de Zedelyke orde helpen

handhaven. Wie zal voor verachting beveiligd

zyn , zo iemand , die eenige treden hooger zit op 't wjelend rad der blinde fortuin, zig het recht meent te mogen aanmaatigen om een ander, die wat laagef

zit, als zyn voetfchabel te gebruiken. Zal de

1? yke, terwyl hy , even als de Arme, den rol van een dag o'p het wisfelvallig tooneel dezer wereld fpeelt, terwyl zyne Zwakheden, Ziektens en de Dood heul doen voelen, dat hy de zelfde natuur met hem gemeen heeft, zal die Ryke , uit den overvloed zyner genietingen , die hem door den Armen zeiven verzorsid en verzeekerd worden, in p'aats van ten minüen een klein gedeelte daarvan vriendelyk met hem te deelen, hem op eene beledigende wyze van zig ftooten ? ün hem haaien om dat hy ongelukkig; veracht >n om dat hy arm, is, en nog meer vervolgen om dat hy reeds te veel ten Speelbal veHtrekt aan een on. gundig noodlot , dat ly riet verdient! Neen, die wreede, die rampzalige, trotsheid moet beteugeld worden, en dé goede orde vordert, dat de geweldenaar, die zynen Broeder op den nek treedt, op zyne beurt li a ver-