is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85 De Vaandrig.

De Overste.

Is 't waar? (Jlil) „ Hoe duivel komt hy aan dat „ fortuin!"

De Vaandrig. O! Indien die edelmoedige Weldoener wist, op welk een tyd,in welken nood, hy my deze weldaad bewezen heeft, zyn vermaak van deze edele daad zou verdubbelen.

De Overste.

Misfehien is het zo zeer geen weldaad als gy denkt; Misfehien. . . .

De Vaandrig.

De taal van den Baron! » o! Gy harde zielen, die aan het beftaan van grootmoedige, verhevene, Wezens durft twyffelen! —; Neem uw

geld, Heer Overfte, en ontvang myn hartelyken dank voor het leenen.

De Overste.

Maar. ... Is de Wisfel al vervallen?

De Vaandrig,

Dat blykt, dewyl ik u betaalen kan.

De Overste.

Heb: gy het geld niet meer noodig ?

De Vaandrig.

Neen Mynheer! Myne fchulden zyn alle betaald. Ontvang het, bid ik.

De