is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedryï. j£ De Doctor.

Dat moet evenwel waar zyn. —- Zoude uwe Weldoener zig niet in gevaar (Tellen van bekend te - worden , zo hy dubbelde wegen infloeg tot een oogmerk, dat hy volftrekt geheim wil houden?

De Vaandrig.

Dat zy zo 't wil! Maar gy hebt den Overfte gezegd , dat ik Bloedverwanten in Zweden heb; Wat is daar van ?

De Doctor. Ifc kan, ik mag, op die vraag niet antwoorden.

De Vaandrig, (heftig.) '

Ik bezweer u, Doctor, Gy moet daar op antwoorden; Het geluk van éen perfoon, die my dag en nacht de bangfte zuchten afperst, is daar in betrokken.

De Doctor.

Heer Vaandrig! Verklaar u duidelyk, en ik zal fpreken.

De Vaandrig.

Ik kan niet; Ik mag niet; Een Eed bindt myne tong; .. O! Mocht ik fpreken! Uwe traaneu

zouden met de myne vloeijen. ■ Nu dan!

Heb ik Bloedverwanten in Zweden? ■ Dan kan

ik misfehien het lot van eene my altyd dierbaare perfoon verligten, die thans (hy fehreit).o God! Heb ik ook reeds te veel gezegd ?

Ds