is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vtfde Bkdrtf. 227

Tom Jonks.

Myne Dochter? Mylord, wat hoor ik!

Fellamar Uwe Dochter, ja! — Tot geestvervoering toe.

Tom J " n e s. Genadige Hemel1 Het is nu eerst dat ik myn lot»

dat ik uwe gunsten, zegen. Myne Dochter!

Nu wordt gy my nog oneindig dierbaarer,nu gy my zult helpen om myne diere verplichtingen aan Mylord te erkennen! Dat zal ook voor u een

aangenaame plicht zyn. Ik vlieg....

F i; l l a m a r. Blyf Summer? Waar wilt gy heen?

T " m J o x e s Ik gaa de geheele familie by malkander haaien; — hun allen verkondigen...

Fellamar. Gy moet niets verkondigen; Myn geheim moet in het diepst uwer ziel verborgen blyven; Zo ik u myne onberedeneerde liefde heb gemeld, 't was omdat uwe rust, uwe eer, en de myne dit vorderden ; maar nu vorder ik , op myne beurt, van. u een volftrekt ftilzwygen.

Tom Jones. Gy kent myne Dochter niet; Zy is niet onkundig, dat wy u alles verfchuldigd zyn, dat wy allen verlansen u onze erkentenis en eerbied te toonen; Zy zal derhalven niet de eerfte ,en de eenigfte, zyn, die onze hartelykfte wenfehen zal wederlireeven;

P 2 Neen!