Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ï f d e B i ï 1 t r,

233

zyne waare liefde ontdekt. Gy zyt' er het

voorwerp van ; Zyne geroofde papieren bedoelen

niemand dan u. Zyne verheven gemoedsge-

fleltenis moet uwe hoogachting reeds lang gewonnen hebben; Zyne Liefde is u thans bekend; Zyne weldaaden aan uwen Vader vorderen dankbaar, hcid..,

S phu {ftil tot haar Moeder?) Fellamar my beminnen! Kan dat mogelyk zyn?

Tom Jones. Gy moet hier uw eigen hart raadpleegen ; Dat alleen , ik herhaal het, heeft recht van zig zeiven te geven; Bepaal Gy , Wy zullen uwe bepaaling

Sophie 'met meer aandoening?)

Fellamar zou my beminnen' o Hemel!

Mevrouw Summeh (haar omhelzende?) Zwyg niet , myne Dochter ! Verberg niets; Schroom niet te erkennen....

Sophie.

O lieve Moeder!

Mevrouw Summer.

Ja ! Gy hebt hulp noodig: Dat antwoord is voor u alleen te zwaar.' (tot Tom Jones) Ken eindelyk , myn Waardfte , de oorzaak van het lydea uwer dochter, en geniet alle de vreugde, welke

dit bericht aan uw hart moet geven. ■ Die

zelfde liefde voor Fellamar, welke gy zo vuurig wcnscht , heeft reeds lang wanhoopig in haaren ikoezem gegloeid; en heeft haare levensgeesten verP 5 teerd;

Sluiten