is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aig FJ e t Mislukt Bedrog. NEGENTIENDE TOONEEL. Benedictus, de voorigen.

Benedictus, by het inkoomen in zich zelven. Daar is hy immers al zelf! (zagt) Juffertjelief!

Justina, hem naderende.

Nu?

Benedictus. Zy willen allen koomen.

Justina. Het is goed. (Zy gaat weder by Bieder , met wien zy hcimelyk [preekt\)

B e n e d i c t u s, ter zyde. Daar hebben wy 't al. Die zwarte komt haar haaien. (Vertrekt.)

TWINTIGSTE TOONEEL.

Gerhard, Bieder, Justina.

Gerhard.

Hier is uw obligatie 1

B i e d e r , op de tafel wyzende. En hier myn betaaling benevens myn' oprechten

dank. Maar Mynheer Gerhard wat moet gy

•wel van myne onbefcheidenheid denken? Ik

heb eene nieuwe zwaarigheid op het hart..... Gerhard. Het Kapitaaltje nog langer te behouden?

B i eJ