is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Montroze of de Dankbaarè.

welke de oorzaak is van het valfche gerucht van zy nen dood, daar gy zegt dat hy nog leeft! Montroze. Op het laatfte kan ik u alleen antwoorden, omdat men zedert uw zusters dood niets meer van dit kind heeft hooren fpreeken, en dat hy, die uweu zoon tot ziggenoomen heeft, zulks verborgen heeft gehouden , om door zyn maagfchap in dit edel voorneemen niet verhinderd te worden. Ook heeft hy he: kind een anderen naam doen aanneemen , opdat het zyne goede oogmerken, door zich zei ven te noemen, niet mogt verydelen.

Lisimon. Maar wie is die edele fterveling ?

Montroze. Gy zult hem leeren kennen, zodra gy uwen zoon zult wederzien.

Lisimon. Ach, hoe verlang ik naar dit oogenblik! TWEEDE TOONEEL. De voorkeu, Dumont.

Dumont.

Mynheen Mevrouw Volmer verzoekt om u te fpreeken. Zy heeft een Heer, dien ik niet ken, by zieh.

Montboze.

. Wat kan zy my te zegg;n hebben, komt zy wede?