is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedryf. 95

Morgen vroeg zullen 2000 mannen verkleed ter ftad iufluipen, om dienst by my te neemen. Gy zult uwe handlangers by de poorten verdeelen, met order om op de inkomende Pasfagiers een waak end oog te houden. Eenigen zullen komen als een troup Pelgrims, dié in Bedevaart naar Loretto gaan ; anderen als Ordensbroeders , of als Savoyaarden, of als Comedianten; nog anderen als Kramers, of als een troep Muzikanten, de meesten als afgedankte Soldaten, die Genueesch Brood willen eeten. Men zal eiken vreemdeling afvraagen, waar hy zyn intrek neemt? Is het antwoord, in de Goude Slang, dan zal men hem vriendelyk groeten en myne wooning aanwyzen. Hoor Kaerel! ik maak ftaat op uwe fchranderheid.

Hassan.

Dat moogt gy, Signor ! zo wel als op myne boosheid. Laat ik haar een lok ontflippen , dan moogt gy myne beide oogen in een windroer laaden, om mosfen daar meê te fchieten. (Hy wil heen gaan.)

Fiesko.

Halt! nog een werk. De Galeien zullen het volk fterk in het oog loopen. Neem in agt wat men daar van fpreekt. Vraagt 'er u iemand na , dan hebt gy van verre hooren fluisteren , dat uw Heer daar mede jagt op de Turken wil maaken. Verftaat gy?

Hassan.

Ja wel, de baarden der gefnedenen leggen boven