is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deidk Bedry»; itj

Leonora»

Dat is niet mogelyk voor hem, die bemint. Fiesko.

Bekoorelyke Gravin, gy ftelt uwe fchoonheid aan de vyandige morgeniugt bloot.

Leonora.

Ik weet ook niet waarom ik haar" gering over* febot voor het verdriet zou fpaaren.

Fiesko.

Verdriet, myne beminde? Stond -ik dart tot dus verre in den waan dat het gemoedsrust heet, wanneer men geen Staaten begeert om te wroeten? Leonora.

Mogelyk ! Egtergevoel ik, dat myn vfoU-

welyke ziel onder deeze gemoedsrust verbrooken wordt. Ik kom, Mynheer , om u met eene niets beduidende beede lastig te vallen, wanneer gy tyd voor my te verfpillen hebt. Zedert zeven maartden had ik den zeldzaamen droom, Gravin vati Lavagna te zyn. Zy is vervloogen. Myn hoofd is daar door aangedaan. Ik zal het geheel genot van myne fchuldelooze kindsheid moeten terugge roepen, om myne geesten van deeze levendige herfenfchim te geneezen. Vergun my derhalven, dat ik in de armen myner goede moeder terug keerel Fiesko, ten uiterjle verbaas J.

Graavin?

Leonora. Myn hart is een zwak vertroeteld ding, daar gy «edelyden mede moet hebben. Zelfs de- geringH 2 fte