is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Be dry f. 7jj

DERDE BEDKYF.

Het Tooneel is op het Slot van Lord Thornhill.

EERSTE TOONEEL.

Jekinson ia zyne gewoone kleeding, en Baxter.

Jekinson.

Kort van ftof, Meester Baxter, gy rnoet weeten , dat wy nooit weder met elkander te markt gaan. Een ieder in 't toekomende voor zich zeiven. By die compagniefchap is geen voordeel. Baxter.

Maar zeg my eens, kaerel , of het u in het hoofd fchort ? Hebt gy wel ooit in de waereld beter negotie kunnen doen , als gy alleen ter markt waart geweest?

jekinson.

Ik wilde wel eens weeten, wat gy goede nego.

tie noemt? — Om fict>ts een ftuk te noemen

denkt gy wel , dat die ryke osfenkooper 'er zo goedkoop zou afgekomen zyn, als hy met my alleen te doen had gehad ?

Baxter.

Wel , had ik zyn horologie niet als een bliks weg?

J