is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereld-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 83 >

maar volgends den toedragt der zaken, zoo als die ïn de geheele wereld plaits heeft, en hier uit befluit ik: dat het Oorlog nuttig — roemrijk cn begeerlijk is. Zouden Krningen en vorsten, die immers niet dan het nut van het volk; waarover zij gebieden , bedoelen , (getuigen zijn al hun declaraticn, recla'maiïen, drrejldtkn, manifesten, of hoe al die documenten mogen genoemd worden) zouden Koningen en Vorsten zich van hun vrocgftc jeugd me: zoo veel vlijt in het oorlogen kunnen oefenen, indien het niet nuttig was? zouden Ridders, Graven, Baronnen met zoo veel edelen zwier op hun voorvaderen, die landen hielpen verwoesren, ft-den en (loten verdelgden, en menigwerf al moordend fneuvclden, zich immer kunnen verheffen, indien het geen roemrijk ambagt was? zouden die zelfde Edellieden,-zouden door rijkdom aanzienlijke burgers hunne zoonen, wanneer zij niets moe hun weten te beginnen, aan den krijgsdienst toewijden, terwijl die jonge edelen en rijken toch voor'geen burgerlijke bedieningen, voor geen verdunden'jke oefeningen, of iets, waartoe het gem ene volk flegts gefchikt is, opgewiegd zijns gewis voor zulken is het Oorlogen een begeerlijk handwerk , vooral zo lang het een vreedzaam uitzigt vertoont, en zijn uitwerkingen door geen moordbevelen geregeld worden; dat is te zeggen: zo lang men flegts cxerfeert, foldaatjen fpeelt, Campementen formeert, en zich door de flaaffche gewcerdragers, als officieren van geboorte, doet eerbiedigen. In onze tegenwoordige tijden is het Ooriog zeker een ambagt dat Biet zonder levensgevaar beoefend wordt ; daar valt doorgeheel Europa nog al wat te doen. Godverzakers zijn te bevechten , ontevredene Polakken te bedwingen, Koningsmoorden te onder te brengen; ziet maar eens in Zweden, waar weer nieuwe rJnker/lroomianen opgedaan zijn; overal zijn vrijheidfehreeuwers te beteugelen; onder alle tongen, volken en natiën fchijnt de lieflijke rust verbannen te zijn; i tijden j 0 zeden! mogen wij wel uitroepen. Wat moet nog van de wereld worden? bepaalde zieh die onrust, die oproerkreet van antikoningsgezinden alleen tot Europa, dan was men nog L % in